prof. zw dr hab dr h.c.

Kazimierz Popielski

strona oficjalna
Publikacje do pobrania
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Karol Wojtyła i Logoterapia (1980) (stron 2)
Artykuł jest w języku angielskim. Dotyczy teoretycznej analizy koncepcji K. Wojtyły na tle teoretycznego podejścia Logoterapii V.E. Frankla. Wskazuje na wspólną istotę koncepcji, jaką jest człowiek.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Koncepcja logoteorii V.E.Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym (1989) (stron 30)
Tematyka artykułu koncentruje się wokół ujęć i propozycji III kierunku w psychoterapii – Logoterapii V.E.Frankla. Zawiera: wprowadzenie w problematykę logoterapii, odniesienie koncecji Logoterapii w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym i w psychoterapii. Analizuję specyfike poszczególnych Wiedeńskich szkół psychoterapeutycznych. Prezentuje koncepcję człowieka w Logoterapii. Artykuł kończy praktyczne zastosowanie Logoterapii w praktyce.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Lęk i aktywność noetyczna w procesie bycia i stawania się człowieka (1993) (stron 23)
Artykuł prezentuje poszerzenie rozumienia lęku i niepokoju o aspekt noetyczny związany z egzystencyjnym przeżywaniem swojego życia z niepokojem egzystencjalnym związanym z realizacją poczucia sensu życia oraz wartości. Jest to rozumienie lęku z perspektywy koncepcji „wielowymiarowego bycia i stawania się człowieka”. Oparty jest o wyniki badań własnych.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF W kierunku psychoterapii i ludzkim obliczu (1994). (stron 19)
Artykuł dotyczy tematyki III Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii V.E.Frankla logoterapii. Przybliża podstawy teoretyczne koncepcji i podstaw teoretycznych rozwiniętej przez K. Popielskiego na bazie Logoterapii – Noo-psychoterapii.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Noopsychosomatyka: propozycja nowego podejścia terapeutycznego (1999) (stron 26)
Artykuł dotyczy propozycji poszerzenia rozumienia psychosomatyki o aspekt „noetyczny”. Analizuje i wskazuje na szersze źródło zaburzeń psychosomatycznych, wskazując na braki w doświadczeniu poczucia sensu życia, zaangażowania w wartości. Oparty jest o wyniki badań własnych. Praca jest kluczową analiza koncepcji noo-psychosomatyki
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Doświadczanie wartości i poczucia sensu życia w rodzinie i szkole (2008) (stron 24)
Podstawową teza artykułu jest teza, ze rodzina i szkoła powinna spełniać podstawową funkcję rozwojową: czyli być miejscem kreowania i doświadczanie sensu i wartości. Analizuje znaczenie rozwijanych relacji i komunikacji, aktywności „ja” podmiotowo-osobowego, wskazuje na relacje naturalne, relacje dążeń oraz relacje odniesień. Artykuł kończy wskazaniem na zaburzone relacje w rodzinie oraz ich konsekwencje dla dalszego rozwoju i funkcjonowania jednostki.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Poczucie sensu życia jako doświadczanie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa (2008) (stron 33)
Praca prezentuje znaczenie sensu życia dla rozwoju jednostki. Ujmuje istotę potrzeby i pragnienia poczucia sensu, sposoby przejawiania się potrzeby sensu oraz skutki w brakach realizacji sensu życia. Artykuł prezentuje model „podmiotowo-osobowej tendencji ku…” i jego znaczenie w realizacji wartości. Artykuł kończy omówienie funkcji wartości w procesie doświadczania sensu.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Noetyczne jakości życia i ich znaczenie w procesie „bycia i stawania się” egzystencji (2008) (stron 17)
Praca analizuje znaczenie jakości noetycznych (m.in. wolności, godności, odpowiedzialności, zaangażowania, nadziei, sensu, wartości) w procesie rozwoju jednostki oraz integracji osobowości.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Człowiek jako byt z miłości. Miłosierdzie – wzmocnienie bycia i stawania się egzystencji (2010) (stron 6)
Artykuł dotyczy problematyki wiary i religii w aspekcie egzystencjalnym. Jest refleksją nad głęboką istotą wiary i potrzeby ludzkiej w dążeniu do poznania tajemnicy wiary i swojej obecności w życiu. Autor wychodzi z tezy że „człowiek jest bytem z miłości i zmierza ku miłości”.
Artykuł do pobrania w fromacie PDF Integralne ujęcie rozumienia zdrowia (2010). (Stron 5)
Artykuł w języku rosyjskim. Dotyczy rozumienia zdrowia i choroby w perspektywie integralnego rozmienia. Prezentuje teoretyczny model rozumienia zdrowia, jego utrzymania oraz czynniki wpływające na ryzyko utraty zdrowia – czyli choroby.