prof. zw dr hab dr h.c.

Kazimierz Popielski

strona oficjalna
Testy

TESTY PSYCHOLOGICZNE:

 

Autorstwo następujących testów psychologicznych:

▪ K. Popielski (1989).Test Noodynamiki (T.N-D).

Test Noo-Dynamiki (T.N-D) jest skonstruowany w oparciu o idee noo-logoteorii. Odwołuje się do specyficznego, przynależnego tylko człowiekowi, wymiaru noetycznego (z gr. słowa „nuus” –umysł, rozum, duch). Przyjmuje i poznawczo ujmuje wielowymiarowość ludzkiej egzystencji, tzn. rozumienie człowieka jako „jedności bio-psycho-duchowej”. Powyższa metoda należy do grupy testów „egzystencjalnych”.

Test służy do ilościowego scharakteryzowania doznań, doświadczeń, dążeń i odniesień ludzkiej egzystencji, które przynależą, wyrażają i określają aktywność noetycznego wymiaru osobowości związanego z odniesieniem „Ku…” wartościom. Bada dynamike poczucia sensu życia.

Test składa się ze 100 pytań i 36 skal, z których wyróżniono cztery części testu: jakości noetyczne (I), temporalność noetyczna (II), aktywność noetyczna (III), postawy noetyczne (IV). Narzędzie pozwala na uzyskanie trzech rodzajów pomiaru w zależności od potrzeb: wynik całościowy, wynik z poszczególnych części i wyniki w zakresie poszczególnych skal. Rzetelność T.N-D wynosi r(tt)=0,81, a trafność – korelacja dodatnia z PIL r=0,70 i umiarkowanie ujemna z Logo-testem r=-0,38. Badania przeprowadzono wersją testu z 1992 roku (por. Popielski 1994).

 

Wersje Testu Noo-dynamiki (T.N-D):

▪ K. Popielski (2006). Test Noo-dynamiki egzystencji (T. N-DE. I.)

▪ K. Popielski (2006). Test Noo-dynamiki egzystencji (T. N-DE. II.) (wersja skrócona)

 

K. Popielski (1991). Skala Preferencji Wartości (SPW) (I część)

Skala Preferencji Wartości (S. PW.) została skonstruowana w powiązaniu z koncepcją „wielowymiarowego bycia i wielokierunkowego stawania się” człowieka. W oparciu o nią zostały dobrane wartości, które na drodze osądu dokonanego przez sędziów, uznano  jako znaczące reprezentacje wartości wskazujących na wymiar swego zaistnienia: fizyczny, psychiczny lub noetyczny.

Skala składa się z 21 wartości podanych w formie rzeczownikowej, do których ma się ustosunkować badany. Każdy z trzech wymiarów reprezentuje 7 wartości. W części I testu lista wartości pozwala na dokonanie wyboru hierarchii wartości (w kolejności od 1 do 7) z zestawu 21 wartości. W części II testu osobę badaną prosi się o porównanie (każdej z każdą) z wybranych przez siebie 7 wartości. W wyniku tych porównań ustala się wartość centralną osoby badanej. „Skala służy do określenia preferencji wartości i ustalenia pozycji i znaczenia wartości w procesie strukturyzacji osobowości w związku z konotacyjnym ich rozumieniem oraz indywidualnym znaczeniem dla jednostki” (Popielski 1994, s. 229).

 

K. Popielski, L. Suchocka (2006). Wybór Wartości Centralnej (WWC) (II część Skali SPW)

Skala (WWC) pozwala na wybór z hierarchii wartości – wartość (/i) centralne. Wartościami centralnymi określamy te wartości, które na jakimś etapie życia człowieka pełnią funkcję wiodących, w które człowiek jest szczególnie zaangażowany, które motywują działania, ukierunkowują myśli, pragnienia, cele. Regulują przebieg egzystencji. Są tym, czym człowiek żyje, do czego dąży i odnosi się, co chce osiągnąć, czego pragnie.

W naturalnym biegu życiu wartości centralne są tymi wartościami, które jednostka ceni i którymi posługuje się. Stąd ich status wartości centralnych. Na tej podstawie można wnioskować w jakim kierunku zmierza rozwój egzystencji konkretnego człowieka.

 

▪ K. Popielski (1990, 1994). Skala Objawów Noo-psychosomatycznych (SO NPS)

Lista Objawów Noo-Psychosomatycznych (LO NPS) służy do opisu nasilenia skarg noo-psycho-somatycznych. Umożliwia określenie nasilenia 52 skarg, reprezentatywnych dla: fizycznych (FS), psychicznych (PS) i noetycznych (NS) wymiarów egzystencji analizowanych na 5-stopniowych skalach szacunkowych. Wyniki pomiaru pozwalają na określanie natężenia zaburzenia i braków w zakresie poszczególnych aktywności, funkcji i zachowań badanych. Skala służy do określenia profilu noo-psycho-somatycznych objawów w grupie osób badanych.

 

▪ K. Popielski (2007). Kwestionariusz Zagrożeń i Nadziei Egzystencji (KZiNE).

Test składa się z 200 itemów charakteryzujących zagrożenia współczesnego świata oraz 50 itemów określających to, co wzbudza i podtrzymuje nadzieję. Uzupełnieniem testu jest wypowiedź otwarta dotycząca sposoby wyjścia z kryzysów i trudności  życiowych. Test zawiera następujące kategorie: 1. Zagrożenia bio-fizyczne (Z. B-F), 2. Zagrożenia psychiczne (Z.P), 3. Zagrożenia psycho-noetyczne (Z. P-N), 4. Zagrożenia społeczno-kulturowe (Z. S-K), 5. Co wzbudza i podtrzymuje nadzieję (N).

 

Testy dla potrzeb badawczych tłumaczono i adaptowano w kilka językach: niemiecki, angielski, włoski, słowacki, czeski, rosyjski, litewski oraz chiński. Wykonano szereg badań empirycznych.